Διαλυτικό Νίτρου

Για το αραίωμα των χρωμάτων και το καθάρισμα των πινέλων

4.60 18.00 

Προσθήκη στα αγαπημένα Adding to wishlist Προστέθηκε στα αγαπημένα

Διαλυτικό Νίτρου

Διαλυτικό νίτρου για την αραίωση των λαδοχρωμάτων και τον καθαρισμό των πινέλων και των υλικών ζωγραφικής

  • Χρήση με μέτρο
  • Εύφλεκτο
  • Ελληνικό προϊόν

Συσκευασία: Πλαστικό μπουκάλι 1000ml και 5000ml.


 

Δελτιο Δεδομενων Ασφαλειας / Safety Data Sheet

2.2. Στοιχεία επισήμανσης.

Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.

Εικονογράμματα κινδύνου:

SDS-Flame-Art&Colour

SDS-Danger-health_60539-Art&Colour

SDS-Exclam-Art&Colour

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P301+P310 ΣΕ ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΕΩΝ / γιατρό / . . .
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡ􏰀ΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό / . . .
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡ􏰀ΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤIΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P403+P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.

Περιέχει: ΤΟΛΟΥΕΝIΟ

Κατασκευαστης

Ποσοτητα

,

Συσκευασια