Άοσμο Διαλυτικό Ζωγραφικής

Για το αραίωμα των χρωμάτων και το καθάρισμα των πινέλων

2.70 5.50 

Προσθήκη στα αγαπημένα Adding to wishlist Προστέθηκε στα αγαπημένα

Άοσμο Διαλυτικό Ζωγραφικής

‘Αοσμο διαλυτικό για ζωγραφικής και Αγιογραφία. Ένα από τα απαραίτητα υλικά για ζωγραφική με λαδοχρώματα και χρώματα διαλύτη. Άοσμο ωστέ να μην ενοχλεί κατα την χρήση.

  • Για το αραίωμα των χρωμάτων και το καθάρισμα των πινέλων
  • Δεν κιτρινίζει τα χρώματα
  • Χρήση με μέτρο
  • Ιδιαίτερα Εύφλεκτο
  • Ιδιαίτερη προσοχή κατά την χρήση
  • Φυλάσσεται μακριά από παιδιά
  • Ελληνικό προϊόν

Συσκευασία: Πλαστικό μπουκάλι 400ml και 1000ml.


 

Δελτιο Δεδομενων Ασφαλειας / Safety Data Sheet


2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές

SDS-Danger-health_60539-Art&ColourΠροειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Δηλώσεις προφυλάξεων:
P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό / P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.

Περιέχει: Υδρογονάνθρακες C12-15, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά.

INDEX. 649-422-00-2

Κατασκευαστης

Ποσοτητα

,

Συσκευασια